Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN:

Deze Algemene Voorwaarden (AV) hebben betrekking op alle diensten, producten, materialen en (reclame)uitingen van Beauty Institute Nina K (NK) en alle daaraan verbonden (al dan niet vrijgestelde) medici en cosmetische consulenten. Wanneer er specifieke overeenkomsten worden gesloten, zoals behandelovereenkomsten met cliënten, worden deze AV geacht daar onderdeel van uit te maken.

NK is statutair gevestigd te Rotterdam Wijnhaven aan de Jufferstraat 98, en in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 24413381.

Artikel 1 – Definities

In deze AV wordt verstaan onder;

NK: alle behandelaars die werkzaam zijn als Beauty Institute Nina K en de behandelingsovereenkomst sluiten met de opdrachtgever.

Opdrachtgever: degene die voor zichzelf of voor een derde een behandelingsovereenkomst sluit met NK.

Diensten: alle door NK te leveren diensten, hieronder ook maar niet uitsluitend begrepen behandelingen, behandelmethoden, cursussen, informatie, presentaties, verkoop en promotie van producten en adviezen.

Producten: Door NK gebruikte en geleverde producten.

Cliënt: de te diagnosticeren of te behandelen persoon of individu, bij wie uit hoofde van een opdracht van een opdrachtgever een behandeling wordt verricht. Dit kan maar hoeft niet altijd dezelfde persoon te zijn als de opdrachtgever.

Behandelovereenkomst: Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten in de uiterlijke verzorgingsbranche tussen de ondernemer en de consument.

Geschillencommissies: WKKGZ, De Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden komt tot stand door aanvaarding door de opdrachtgever/cliënt van het aanbod van NK. Dit kan in het bedrijf plaatsvinden aan het einde van een behandeling voor de volgende behandeling; telefonisch; via e-mail of een onlineafspraak-systeem.
 2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen schriftelijk mogelijk.

 

Artikel 3 – Inspanningsverplichting NK

 1. Specialist zal de behandeling naar beste kennis, inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap uitvoeren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van deugdelijke materialen en middelen.
 2. Specialist licht de cliënt in over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbanden aan de behandeling. Specialist vraagt de cliënt naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren.
 3. Specialist wordt geacht te werken volgens haar/zijn beste kunnen, de geldende wet- en regelgeving, beroepscompetentieprofielen, branche specifieke normen en richtlijnen en de laatste stand der techniek. En verstrekt op basis hiervan adviezen en/of voert behandelingen uit. Indien noodzakelijk wordt een cliënt geadviseerd om voor aanvullende behandelingen of beoordeling een andere discipline te consulteren.
 4. Specialist zal geen handelingen verrichten die buiten zijn beroepscompetenties valt, zoals vastgelegd in het Beroepscompetentieprofiel.
 5. Voorafgaand aan of bij de aanvang van elke behandeling of reeks behandelingen dient de specialist haar/zijn cliënt te informeren over de ter zake geldende prijs. Bij een reeks behandelingen zal de afgesproken prijs niet tussentijds worden verhoogd.
 6. Specialist kan en zal nooit enig resultaat van het ondergaan van een behandeling of het gebruik van producten garanderen. Alle informatie die de cliënt over de beoogde resultaten ontvangt, is op basis van verwachtingen onder ideale omstandigheden.
 7. Voor optimaal resultaat is het noodzakelijk dat de cliënt de instructies en adviezen van specialist juist opvolgt.
 8. In geval van complicaties of bijwerkingen neemt de cliënt altijd direct contact op met de specialist.
 9. Het ondergaan van een behandeling of de aankoop van een product geeft cliënten recht op kosteloze nazorg van de specialist.

 

Artikel 4 – Verplichtingen van de cliënt   

 1. De cliënt stelt NK voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte van eventuele specifieke wensen.
 2. De cliënt heeft de plicht alle door de NK gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede en zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst nodig heeft.
 3. NK is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

 

Artikel 5 – Afspraken

 1. Afspraken voor een dienst kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd.
 2. Bij annuleren binnen 24 uur voor een afspraak is de cliënt €30 aan NK verschuldigd.
 3. Als de cliënt meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd in de huidkliniek aankomt mag de specialist de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele tarief voor de geboekte behandeling aan de cliënt in rekening brengen.
 4. NK moet verhindering voor een afspraak uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
 5. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van leden 1 en 4 te houden als zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt

 

Artikel 6 – Betaling

 1. Voor alle diensten van NK dient direct te worden betaald.
 2. Wanneer een middels factuur wordt betaald, geldt een betalingstermijn van 24 uur na factuurdatum.
 3. Bij een reeks behandeling kan NK de cliënt verplichten tot een vooruitbetaling van maximaal 50% van de totaalprijs.
 4. Als cliënt ondanks herhaald verziek niet uit zichzelf betaalt, komen de kosten die NK maakt om de geldvordering te innen voor rekening van de cliënt. De berekening van de hoogte van de kosten die NK in rekening kan brengen zal plaatsvinden overeenkomstig de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

 1. NK is tegenover de cliënt aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan NK of een persoon in zijn dienst dan wel stagiaire is toe te kennen.
 2. NK is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de cliënt onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt. NK is niet aansprakelijk als het gewenste resultaat niet haalbaar blijkt te zijn.
 3. De cliënt is tegenover NK aansprakelijk voor door NK geleden schade die door een aan de cliënt toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
 4. Bij de aanwezigheid van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is de aansprakelijkheid van NK beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.


Artikel 8 – Klachten en geschillen

 1. NK beschikt over een klachtenprocedure.
 2. Wordt een klacht niet naar tevredenheid van de cliënt en NK afgewikkeld, dan is er sprake van een geschil. Dit kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie van branchevereniging.
 3. Op alle overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen met NK is Nederlands recht van toepassing.